Country: CN (China)

Google Analytics Country Code: CN

CN is the Country Code for China

Status: Active as of June 17th, 2021

The Country Dimension

Country is a dimension in Google Analytics under the Audience > Geo section.

The Country Code is derived from the ISO-3166-1 alpha-2 code defined by the International Organization for Standardization. A users' country is derived from their IP addresses or Geographical IDs.

Region IDs in China

Region IDs in China

20163 (Beijing)
20164 (Tianjin)
20165 (Hebei)
20166 (Shanxi)
20167 (Inner Mongolia)
20168 (Liaoning)
20169 (Jilin)
20170 (Heilongjiang)
20171 (Shanghai)
20172 (Jiangsu)
20173 (Zhejiang)
20174 (Anhui)
20175 (Fujian)
20176 (Jiangxi)
20177 (Shandong)
20178 (Henan)
20179 (Hubei)
20180 (Hunan)
20181 (Guangdong Province)
20182 (Guangxi)
20183 (Hainan)
20184 (Chongqing)
20185 (Sichuan)
20186 (Guizhou)
20187 (Yunnan)
20188 (Tibet)
20189 (Shaanxi)
20190 (Gansu)
20191 (Qinghai)
20192 (Ningxia)
20193 (Xinjiang)